webmaster@kjs.ac.th
Tel. 097 3321 237

Edu-Government Links

KwangJone Fanpage

Backend System

Friendly Links

isangate com 200x75
krumontree 200x75
easyhome 200x75
ppor 200x75
isangate net 200x75

Page View

00010217
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
32
372
9545
383
1899
10217

Your IP: 54.236.59.154
2020-08-08 13:36

ประวัติโรงเรียนของเรา

โรงเรียนกวางโจนศึกษา

โรงเรียนกวางโจนศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 โดยใช้สถานที่ของ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน เป็นที่ทำการชั่วคราว เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน

Google map

ต่อมาได้ย้ายมาใช้อาคารเรียนถาวร ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ริมถนนสายชัยภูมิ-ภูเขียว หมู่บ้านหนองกุงเก่า ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ 81 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2523 ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และตำบลธาตุทอง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมสามัญศึกษา มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของสถานศึกษา ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในทุกๆ ด้าน จนถึงปัจจุบัน

ch pao logoต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ดำเนินการถ่ายโอนไปสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 6 คน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 52/51 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551

โรงเรียนกวางโจนศึกษา ที่ตั้งในปัจจุบันอยู่ที่เลขที่ 139 หมู่ 14 ถนนชัยภูมิ - ชุมแพ ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 81 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา เป็นโรงเรียนประเภท สหศึกษา

School map

ข้อมูลการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

โรงเรียนกวางโจนศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดแผนการเรียนดังนี้

 • แผนการจัดชั้นเรียนภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด
 • แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เปิดทำการสอน
  1. กลุ่มวิชาสามัญ ๒ กลุ่ม
            - วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
            - ภาษา – สังคม
  2. กลุ่มวิชาชีพ ๑ กลุ่ม
           - สังคม – อุตสาหกรรม

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

ตำบลกวางโจนและตำบลธาตุทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอภูเขียว เป็นตำบลที่จัดการปกครองขึ้นตรงต่อ อำเภอภูเขียว  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 60 - 70 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอภูเขียว ประมาณ 13 - 25 กิโลเมตร ตำบลกวางโจนและตำบลธาตุทอง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 92,419 ไร่ โดยแยกเป็น

 • ตำบลธาตุทอง เนื้อที่ 43,294 ไร่
 • ตำบลกวางโจน เนื้อที่ 49,125 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโอโล ตำบลบ้านเพชร ตำบลผักปัง และตำบลบ้านดอน ของอำเภอภูเขียว
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหลุบคา และตำบลหนองขาม ของอำเภอแก้งคร้อ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองสังข์ ของอำเภอแก้งคร้อ และตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านดอน ของอำเภอภูเขียว
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองตูม ของอำเภอภูเขียว และอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลกวางโจนและตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ดอน และที่ราบลุ่ม ป่าโปร่ง มีพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา เรียกว่า ภูเขียว ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่ ดินมีปัญหา คือ เป็นกรวด ทราย หน้าดินถูกชะล้างดินตื้น มีลำห้วยที่สำคัญ 2 สาย คือ

 • ลำห้วยหมาตาย เกิดจากเทือกเขาแลนคา ไหลผ่านบ้านหนองกุงเก่า บ้านโนนทอง บ้านบัวพักเกวียน บ้านหนองปอแดง บ้านกวางโจน และ ไหลสู่ตำบลบ้านเพชร
 • ลำห้วยหอย เกิดจากเทือกเขาแลนคา ไหลผ่านเขตบ้านหนองกุงใหม่ บ้านหนองคัน บ้านห้วยหอย บ้านหนองคร้อ บ้านกวางโจน และไหลผ่านตำบลบ้านเพชร

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลกวางโจนและตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน และร้อนชื้น มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ

 • ฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
 • ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
 • ฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม

สภาพอากาศโดยทั่วไป มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน มีระยะช่วงฤดูฝนสลับกับอากาศแห้งแล้ง แตกต่างกันอย่างชัดเจน และจากการที่ลักษณะภูมิประเทศมี เทือกเขาภูหยวกกั้นทางทิศตะวันตก เทือกเขาดังกล่าวเป็นสิ่งที่กีดขวางทางฝน จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้ปริมาณฝนตกไม่มากเท่าที่ควร และความเย็นปกคลุมเทือกเขาภูแลนคา

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และตำบลธาตุทอง มีการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน อยู่ 5 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ อาชีวศึกษา ดังนี้ คือ

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
 2. โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง
 3. โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
 4. โรงเรียนบ้านดอนจำปา 
 5. โรงเรียนบ้านหนองกุง
 6. โรงเรียนบ้านหนองปอแดง
 7. โรงเรียนบ้านสวนอ้อย
 8. โรงเรียนบ้านนาล้อม
 9. โรงเรียนบ้านหนองคัน
 10. โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
 11. โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
 12. โรงเรียนบ้านธาตุทอง (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
 13. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

โรงเรียนมัธยมศึกษา มีจำนวน 4 โรงเรียน คือ

 1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 - ม.6) โรงเรียนถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.ชัยภูมิ)
 2. โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา (โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา) เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 - ม.3)
 3. โรงเรียนบ้านธาตุทอง (โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา) เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 - ม.3)
 4. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ (โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา) เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 - ม.3)

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มีจำนวน 1 แห่ง คือ

 1. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ เปิดทำการสอนในระดับ ปวช.1 - 3

สภาพทางเศรษฐกิจ

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนา ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน ข้าวที่ปลูกส่วนส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว (ส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวพันธ์ กข.6 และ กข.23) ข้าวจ้าวมีปลูกบ้างแต่เป็นส่วนน้อย และมีบางส่วนประกอบอาชีพรับราชการ โดยมีอาชีพรอง คือการทำไร่ และทำสวน ได้แก่

 • การปลูกอ้อย มีปลูกมากเป็นอันดับสองรองจากข้าว และปลูกในพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน
 • การปลูกข้าวโพด แต่เดิมปลูกเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันก็มีปลูกบ้างแต่ไม่มากนักส่วนใหญ่ปลูกเฉพาะสำหรับบริโภคในครัวเรือน
 • ารปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง กล้วย มะพร้าว มะขามฯ ปลูกในพื้นที่เกือบทุกหมู่บ้าน
 • การเลี้ยงสัตว์ มีเกือบทุกหมู่บ้าน สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่
  • การเลี้ยงโคเนื้อ (โคพื้นเมือง,โคลูกผสม,โคพันธ์แท้) มีการเลี้ยงกระจายไปในทุกหมู่บ้าน
  • การเลี้ยงกระบือ เลี้ยงเพื่อใช้งานในการทำการเกษตรกรรม
  • การเลี้ยงสุกร เป็นการเลี้ยงแบบออมเงินในครัวเรือน นอกนั้นก็เป็นการเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่มีจำนวนน้อย
  • การเลี้ยงเป็ด (เป็ดเชอรี่,เป็ดเทศ) ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน
  • การเลี้ยงไก่ (ไก่เนื้อ,ไก่ไข่,ไก่พื้นเมือง)
 • การประมง การทำประมงในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน จะเป็นประมงน้ำจืด คือ จับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและเกษตรกรบางส่วนก็เพาะเลี้ยงพันธ์ปลาด้วย เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน ปลาดุก โดยขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงปลาในนาข้าว แต่นับว่ายังเป็นส่วนน้อย ซึ่งมีอยู่กระจายในหมู่บ้านต่างๆของตำบล

มีอาชีพเสริม ได้แก่

 • การทอผ้า ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นการทอผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าขิด ส่วนมากเป็นการทำเพื่อการออมในครัวเรือน
 • การค้าขาย ส่วนมากเป็นร้านขายของชำขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งมีกระจายไปในทุกหมู่บ้าน * รับจ้างต่างๆ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ ป่าไม้ ได้แก่ ไม้เต็งรัง ไม้ตะเคียน ไม้ตะแบก ไม้มะค่าแต้ และไม้แดง

จำนวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ

ตำบล
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
กวางโจน
11,480
3,012
ธาตุทอง
13,328
3,661
รวม
24,808
6,673

วัฒนธรรมและประเพณี

ตำบลกวางโจนและตำบลธาตุทอง มีวัฒนธรรมและประเพณีสืบเนื่องต่อกันมาในอดีต อันเป็นวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ในด้านนิสัยใจคอ ภาษาพูด การแต่งกาย และสภาพความเป็นอยู่ มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ตลอดจนมีการละเล่นพื้นเมือง ในด้านประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน คือ "ฮีต ๑๒ คอง ๑๔"

student 02

ipst banner 1